Všeobecné obchodné podmienky

Poskytovateľ

Obchodné meno: MUDr. Juraj Sninský - DIXON RESORT
Právna forma: živnostník
Miesto podnikania: Švermova 32, 974 01 Banská Bystrica

Prevádzka: Hotel Dixon****, Švermova 32, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 17 840 775
IČ DPH: SK1020557120
zápis v živnostenskom registri Okresného úradu Michalovce, číslo: 807 – 11 475
(ďalej v texte len „Poskytovateľ“)

vydáva s účinnosťou od 01.09.2018 nasledovné obchodné podmienky poskytovania služieb na internetových stránkach www.dixonresort.sk, ako i všetkých služieb poskytovaných prevádzkou Poskytovateľa - hotelomDixon**** (ďalej len „Obchodné podmienky“):

 

Článok I - Úvodné ustanovenia

 1. Obchodné podmienky sa vzťahujú na každú osobu, ktorá vstupuje na internetové stránky www.dixonresort.sk a používa ich, ako i na každú osobu, ktorá vstupuje do zmluvného vzťahu s Poskytovateľom (ďalej len „Používateľ“).
 2. Obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, vyplývajúce zo zmluvy o poskytovaní služieb uzavretej medzi Poskytovateľom a Používateľom, ktorej predmetom je používanie služieb uverejnených na internetových stránkach www.dixonresort.sk V prípade, že Používateľ nesúhlasí s dodržiavaním Obchodných podmienok, nemôže využívať služby poskytované Poskytovateľom.
 3. Použitie informácii, fotografií, audiovizuálnych záznamov alebo akýchkoľvek grafických zobrazení na internetových stránkach www.dixonresort.sk podlieha Obchodným podmienkam.
 4. Údaje a informácie, uvedené na internetových stránkach www.dixonresort.sk sú informatívne a nemajú záväzný charakter. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné napadnutie informácii, uvedených na internetových stránkach www.dixonresort.sk počítačovými vírusmi.

 

Článok II –Definícia pojmov

 1. Používateľomalebo Klientomsa rozumie každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstupuje na internetové stránky www.dixonresort.sk a používa ich, ako i každá osoba, ktorá uzatvorí zmluvu s Hotelom DIXON**** o poskytnutí služby.
 2. Poskytovateľom (Prevádzkovateľom)alebo Hotelom DIXON****sa rozumie prevádzka podnikateľa: MUDr. Juraj Sninský DIXON RESORT, Brezová 9, 07101 Michalovce, IČO 17840775 (ďalej Hotel DIXON****) v Banskej Bystrici, Švermova ul 32.
 3. Objednávateľom (Organizátorom)sa rozumie každá osoba, ktorá objednala služby u Poskytovateľa – v Hoteli DIXON**** za právnickú osobu alebo za skupinu fyzických osôb.
 4. Službou sa rozumie akákoľvek činnosť vykonávaná Poskytovateľom - Hotelom DIXON**** v súlade s jeho predmetom podnikania, najmä však ubytovacie, stravovacie, wellness a kongresové služby.
 5. Skupinou sa rozumie spravidla 6 a viac fyzických osôb, ktoré si rezervujú ubytovanie v rovnakom termíne príchodu a odchodu v Hoteli DIXON****.
 6. Podujatím sa rozumie spoločenská akcia, ktorej sa zúčastňuje väčší počet osôb spojená s poskytnutím viacerých druhov služieb Hotela DIXON****. Ak nie je dohodnuté inak platí, že objednávateľ podujatia je jeho organizátorom.
 7. Okamih úhrady je čas, kedy oprávnený získal možnosť disponovať uhradenými prostriedkami, t.j. dňom pripísania finančných prostriedkov na účet Poskytovateľa, prevzatím v pokladni Hotela Dixon**** a pod.
 8. Škodou sa rozumie skutočná škoda a ušlý zisk. Škoda sa nahrádza v peniazoch; ak však o to oprávnená strana požiada a ak to je možné, nahrádza sa škoda uvedením do predošlého stavu.

 

Článok III - Práva a povinnosti Používateľa a Poskytovateľa

 1. Používateľ potvrdzuje, že sa s Obchodnými podmienkami oboznámil, súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich dodržiavať.
 2. Používateľ je oprávnený používať internetové stránky www.dixonresort.sk len pre svoju osobnú potrebu, alebo za účelom uzavretia právneho vzťahu s Poskytovateľom.
 3. Texty, fotografie a ďalšie grafické prvky, použité na internetových stránkach www.dixonresort.sk, sú chránené autorským právom a ďalšími právnymi predpismi, vzťahujúcimi sa k priemyselnému vlastníctvu. Používateľ ich nesmie kopírovať, reprodukovať, distribuovať, upravovať alebo inak verejne šíriť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa.
 4. Poskytovateľ sa zaväzuje zachovať o takto získaných informáciách a osobných údajoch mlčanlivosť, okrem prípadov, keď je o takýchto informáciách alebo osobných údajoch povinný informovať tretie osoby (napr. orgány činné v trestnom konaní) v zmysle platnej legislatívy.
 5. Používateľ sa zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi cenu objednaných služieb v požadovanej výške a v požadovanom termíne a čase.
 6. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, vzniknuté v súvislosti s neoprávneným použitím alebo zneužitím internetových stránok www.dixonresort.sk, v súvislosti s ich poruchou, zdržaním pri prenose, napadnutím počítačovými vírusmi alebo iným zlyhaním.

Článok IV - Postup pri uzatvorení zmluvy o poskytovaní služieb, platobné podmienky

 1. V prípade záujmu Používateľa alebo Objednávateľa o objednanie služieb Poskytovateľa vyplní Používateľ alebo Objednávateľ rezervačný formulár a/alebo kontaktný formulár a / alebo objedná služby prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailu). V rezervačnom formulári a/alebo kontaktnom formulári je Používateľ alebo Objednávateľ povinný vyplniť riadne všetky požadované údaje. V rezervačnom formulári a/alebo kontaktnom formulári a / alebo v texte e-mailu je Používateľ alebo Objednávateľ povinný uviesťtext objednávky. Rezervačný formulár a/alebo kontaktný formulár je zverejnený na internetových stránkach www.dixonresort.sk
 2. Objednávku cez vyplnený rezervačný formulár a/alebo kontaktný formulár a / alebo e-mail odošle Používateľ alebo Objednávateľ Poskytovateľovi prostredníctvom siete Internet. Doručenie takejto objednávky Poskytovateľovi sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy o poskytovaní služieb medzi Poskytovateľom a Používateľom.
 3. K uzatvoreniu zmluvy medzi Používateľom a Poskytovateľom dochádza na základe písomného potvrdenia objednávky Používateľa alebo Objednávateľa zo strany Poskytovateľa.
 4. V prípade uzatvorenia zmluvy medzi Používateľom a Poskytovateľom na základe písomného potvrdenia objednávky Objednávateľom a neuhradení poskytnutých služieb Poskytovateľovi v rozsahu dohodnutom alebo neuhradení storno poplatku v zmysle článku VII týchto všeobecných obchodných podmienok, má Poskytovateľ právo na náhradu škody, resp. ušlého zisku voči Objednávateľovi.
 5. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť a zabezpečiť služby v rozsahu, v ktorom ich ponúka v reálnom čase v systéme rezervovania.
 6. Dostupnosť poskytovaných služieb, ako i izby a kapacity sú upravované v reálnom čase zo strany Poskytovateľa. Generovaním rezervácií z viacerých systémov rezervovania súčasne však môže ojedinele nastať situácia, kedy už nebude dostupné ubytovanie, ktoré si Používateľ priamo alebo prostredníctvom Objednávateľa rezervoval. Poskytovateľ sa v takomto prípade zaväzuje zabezpečiť Používateľovi ubytovanie v izbách rovnakého štandardu. Ak to nie je možné, alebo Používateľ nebude súhlasiť s ponúknutou náhradou, má Používateľ nárok na 100% vrátenie zaplatenej zálohy bez možnosti uplatnenia storno podmienok Poskytovateľa.
 7. Používateľ má počas pobytu nárok iba na služby, ktoré si riadne označil a v plnej výške uhradil. Všetky pobytové balíčky a ubytovanie s raňajkami sa viažu iba na pevné lôžka a v prípade ubytovania na prístelke je nevyhnutné, aby boli doplnkové služby (ubytovanie na prístelke, polpenzia a pod.) riadne doplnené pri rezervovaní doplnkových služieb zo strany objednávateľa v počte prislúchajúcom počtu nocí pobytu. V opačnom prípade si nemôže Používateľ tieto služby nárokovať a v prípade čerpania bude ich cena pripočítaná na hotelový účet Používateľa dodatočne počas pobytu alebo pri odchode z hotela.
 8. Pri rezervovaní doplnkových služieb má Používateľ nárok iba na poskytnutie takého počtu služieb, ktoré si riadne rezervoval. Používateľ alebo Objednávateľ má kedykoľvek nárok na dodatočné doplnenie rezervovania a rozšírenie rezervovaných služieb aj po vykonaní rezervácie.
 9. Používateľ, resp. Objednávateľ je povinný uhradiť Poskytovateľovi zálohu vo výške 300,-EUR v prípade rezervovania termínu pre organizovanie svadby alebo stužkovej slávnosti v priestoroch poskytovateľa – v hoteli Dixon****, ktorá sa v prípade zrušenia rezervácie menej ako 180 dní pred konaním konkrétnej udalosti stáva nevratnou.
 10. Služby ponúkané na stránke hotela Dixon****je možné zaplatiť prevodom z bankového účtu, kreditnou kartou, zálohovou faktúrou alebo po písomnom potvrdení zo strany Poskytovateľa priamo na recepcii hotela Dixon****.
  1. Pri zvolení platby kreditnou / debetnou kartou je podmienkou potvrdenia záväzného rezervovania služieb zaplatenie zálohy vo výške 80 % ceny objednaných služieb, ktoré sú generované pri rezervovaní.
  2. Pri zvolení platby bankovým prevodom na účet hotela je podmienkou potvrdenia záväzného rezervovania služieb zaplatenie zálohy vo výške 80 % ceny objednaných služieb, ktoré sú potvrdené e-mailom zo strany Poskytovateľa.
  3. Pri zvolení platby formou zálohovej faktúry je nevyhnutné uhradiť 60% výšky zálohovej faktúry najneskôr 7 pracovných dní pred stanoveným termínom poskytnutia služieb. Z tohto dôvodu je možné tento spôsob úhrady použiť iba v prípade zakúpenia min. 7 dní pred termínom využitia služieb.
 11. Platobné údaje sú uvedené na zálohovej faktúre, alebo v platobnej bráne na realizáciu platby kreditnou / debetnou kartou, alebo bankovým prevodom, resp. sú v individuálnych prípadoch zasielané Používateľovi prostredníctvom e-mailu.
 12. Ak Používateľ alebo Objednávateľ v momente rezervovania alebo v stanovenom termíne neuhradí zálohu za požadované služby, online rezervovanie služieb sa automaticky ruší v plnom rozsahu.
 13. Všetky poplatky za platbu hradí Používateľ
 14. Používateľ, resp. Objednávateľ je povinný za ním využité služby zaplatiť dohodnutú cenu. Toto platí aj pre služby a výdavky hotela voči tretím osobám, ktoré Používateľ, resp. Objednávateľ podnietil.
 15. Pokiaľ nebolo zmluvou dohodnuté inak, dohodnutá cena, ktorú má platiť Používateľ a dohodnuté služby hotela DIXON**** vyplývajú z platného cenníka HotelaDIXON****. Cenník je Poskytovateľ - Hotel DIXON**** povinný zverejniť obvyklým spôsobom, najmä však na svojej internetovej stránke a na recepcii hotela DIXON****.
 16. Dohodnuté ceny sú konečné a zahŕňajú i daň z pridanej hodnoty. Pokiaľ doba medzi uzavretím zmluvy a poskytnutím služby presiahne 3 mesiace a zvýši sa hotelom všeobecne za takéto výkony účtovaná cena, môže Poskytovateľ - hotel DIXON**** zmluvne dohodnutú cenu primerane zvýšiť, najviac však o 5%.
 17. Ak sa nedohodne vopred inak, podkladom pre vyúčtovanie objednaných a využitých služieb sa uskutoční daňovým dokladom – faktúrou, najskôr dňom uskutočnenia zdaniteľného plnenia. Za tento deň sa považuje deň odchodu Používateľa, resp. Objednávateľa z priestorov Hotela DIXON**** alebo deň, kedy od neho prevzal všetky objednané služby. Faktúra musí obsahovať náležitosti bežné v obchodnom styku. V prípade pochybnosti sa má za to, že lehota splatnosti začína plynúť na tretí deň odovzdania daňového dokladu (faktúry) pošte na doručenie Používateľovi, resp. Objednávateľovi.

 

Článok V - Ubytovacie služby – individuálni klienti

 1. Hotel DIXON**** je povinný pripraviť Používateľovi objednané alebo rezervované izby od 14:00 dohodnutého dňa príjazdu. Používateľ má nárok na skoršie prichystanie rezervovanej izby len v prípade, že s tým hotel DIXON**** pri uzatváraní zmluvy vyslovil písomný súhlas.
 2. Používateľ je povinný v dohodnutý deň odchodu uvoľniť a odovzdať izbu hotelu naspäť najneskôr do 10:00 v každý pracovný deň a do 12:00 v každý nepracovný deň, pokiaľ nebolo vopred dohodnuté inak. V prípade, že Používateľ odovzdá izbu po tomto čase, je Poskytovateľ - hotel DIXON****oprávnený účtovať ubytovanie i za celý nasledujúci deň (100% plnej ceny ubytovania). Zmluvné nároky Používateľa sa týmto nezakladajú. Vznik škody hotelu DIXON****sa nevyžaduje.
 3. Hotel zodpovedá za škodu spôsobenú na vnesených alebo odložených veciach, ktoré boli ubytovanými klientami alebo pre nich vnesené, ibaže by ku škode došlo aj inak. Vnesené sú veci, ktoré boli vyhradené na ubytovanie alebo uloženie vecí, alebo ktoré boli za týmto účelom odovzdané niektorému z pracovníkom hotela.
 4. Za klenoty, peniaze a iné cennosti zodpovedá hotel len do výšky 332,- EUR. Právo na náhradu škody zanikne, ak sa neuplatnilo najneskôr  do pätnásteho dňa po dni, keď sa poškodený o škode dozvedel.
 1. Hotel je povinný umožniť Používateľovi, aby si tento mohol uložiť cenné predmety alebo predmety vysokej finančnej, spoločenskej alebo duševnej hodnoty na bezpečnom mieste (v hotelovom trezore). Pokiaľ toto právo Používateľ nevyužije, za prípadnú škodu spôsobenú stratou, zneužitím, poškodením, scudzením alebo iným spôsobom hotel DIXON**** nezodpovedá.
 1. Pobyt Používateľa v hoteli DIXON****upravujú prevádzkové poriadky hotela DIXON****. Jednotlivé poriadky sú pre hotelových hostí záväzné.
 2. Používateľ je povinný pri nasťahovaní do izby si túto riadne prezrieť a prípadné nedostatky, nezrovnalosti alebo výhrady ihneď hlásiť povereným zamestnancom hotela. Rovnako je povinný postupovať v prípade, že zistí prípadné poškodenie izby alebo jej inventáru.
 3. V prípade, že Poskytovateľ - Hotel DIXON**** zistí poškodenie izby po odovzdaní izby Používateľovi, je tento povinný nahradiť škodu spôsobenú Poskytovateľovi – Hotelu DIXON****.
 4. Používateľ je povinný zrušiť rezerváciu ubytovania ihneď po zistení, že ubytovanie nevyužije, najneskôr však do 16:00 dňa príjazdu.
 5. Rezervované izby, do ktorých sa Používateľ nenasťahoval najneskôr do 18.00 hod. dňa príjazdu, môže prenechať hotel inému Používateľovi. Toto neplatí, pokiaľ bol výslovne dohodnutý neskorší príjazd.

Článok VI - Ubytovacie služby – Skupiny

 1. Ak nie je uvedené v tomto článku inak, platia pre ubytovacie podmienky pre skupiny ustanovenia článku V. – Ubytovacie služby – individuálni klienti.
 2. Ak má klient záujem o garantovanú rezerváciu, Poskytovateľ – Hotel DIXON**** môže požadovať zaplatenie zálohy vo výške najmenej 60% z celkovej ceny rezervácie. Rezervácia je potvrdená okamihom úhrady zálohy.

Článok VII – Podujatia

 1. Z titulu zmeny v rozsahu poskytnutých služieb z dôvodov na strane klienta Hotel DIXON****pri vyúčtovaní uzná zníženie vopred dohodnutej zmluvnej ceny najviac o 10 %. Záväzok klienta z prípadných objednaných služieb nad rámec pôvodnej sumy tým nie sú dotknuté.
 2. Z titulu zmeny v rozsahu poskytnutých služieb z dôvodov na strane klienta poskytne navýšenie rozsahu služieb podľa vlastných možností. Klient nemá na navýšenie rozsahu služieb právny nárok, hotel je však povinný k takejto požiadavke pristúpiť so starostlivosťou riadneho obchodníka.
 3. Pri odchýlkach počtu účastníkov o viac než 5 % je hotel oprávnený jednostranne určiť a stanoviť cenu za služby, prípadne ako aj vymeniť potvrdené miestnosti. Vopred dohodnutý štandard a technické vybavenie miestností však musia zostať zachované.
 4. Pri podujatiach, ktoré trvajú dlhšie ako do 22.00 hod., môže hotel od 22.00 hod. účtovať príplatok za servis na základe poskytnutých služieb alebo tovaru, pokiaľ dohodnutá odmena už nezohľadňuje trvanie dlhšie ako do 22.00 hod.
 5. Organizátor podujatia zásadne nie je oprávnený prinášať jedlá alebo nápoje k podujatiam. Výnimky vyžadujú predošlú písomnú dohodu s hotelom. V takýchto prípadoch je hotel oprávnený účtovať príplatok za servis.
 6. Organizátor podujatia ručí za zaplatenie dodatočne objednaných jedál a nápojov účastníkmi podujatia.
 7. Pri podujatí je Organizátor, resp. Používateľ povinný vysporiadať si záväzky voči organizáciám na ochranu autorských práv. Za prípadné porušenie práv duševného vlastníctva nenesie Hotel DIXON**** zodpovednosť za škodu alebo prípadne sankcie.
 8. Organizátor podujatia je povinný hotelu DIXON****bez vyzvania oznámiť, ak je podujatie spôsobilé narušiť verejný poriadok a obmedziť alebo ohroziť záujmy Poskytovateľa - hotela DIXON****a iných klientov. Hotel DIXON****je oprávnený vykonať opatrenia na zamedzenie takéhoto stavu a Používateľ je povinný ich strpieť.
 9. Inzeráty v tlačových a elektronických médiách, reklamy a oznamy určené širokej verejnosti, najmä informácie o konaní politických, náboženských a komerčných podujatí, ktoré poukazujú na vzťah k hotelu DIXON**** a sú spôsobilé poškodiť dobré meno Poskytovateľa - hotela DIXON****alebo majú znaky parazitovania na jeho povesti vyžadujú zásadný predošlý písomný súhlas Poskytovateľa.
 10. Pokiaľ hotel DIXON****pre organizátora podujatia, resp. používateľa z jeho podnetu obstaráva technické a iné zariadenia od tretích subjektov, jedná v mene, z plnej moci a na účet organizátora podujatia, resp. používateľa. Organizátor podujatia, resp. používateľ oslobodzuje poskytovateľa zo všetkých nárokov tretích subjektov z prenechania tohto zariadenia.
 11. Používanie vlastných elektrických zariadení organizátora podujatia, resp. používateľa pri použití elektrických alebo iných káblových rozvodov poskytovateľa vyžaduje jeho súhlas. Poskytovateľ si vyhradzuje právo osobitne spoplatniť také stroje a zariadenia, ktoré nad obvyklú mieru zvyšujú náklady na dodávku médií alebo prevádzku poskytovateľa. Ak použitím týchto zariadení vznikajú poruchy alebo poškodenia na technických zariadeniach poskytovateľa, je organizátor podujatia, resp. používateľ povinný uhradiť náklady spojené s ich uvedením do pôvodného stavu. Poskytovateľ si vyhradzuje právo prostredníctvom svojich zamestnancov alebo tretích osôb vykonať kontrolu týchto zariadení a opatrenia na zamedzenie takéhoto stavu a Používateľ je povinný ich strpieť.
 12. Prinesený dekoračný materiál a predmety musia zodpovedať zákonným požiarnym požiadavkám. Hotel DIXON****je oprávnený pre toto vyžadovať stanovisko príslušných orgánov verejnej správy. V záujme predchádzania vzniku možnej škody je organizátor povinný ich inštaláciu a umiestnenie predmetov vopred dohodnúť s Poskytovateľom.
 13. Prinesené výstavné a ostatné predmety musia byť bezprostredne po ukončení podujatia organizátorom odstránené. V prípade opomenutia tejto povinnosti je Poskytovateľ - hotelDIXON**** oprávnený po dobu zotrvania predmetov v miestnosti účtovať za túto nájomné. Hotel DIXON****je tiež oprávnený vykonať odstránenie a uskladnenie na účet organizátora podujatia bez toho, že by mu z toho vznikla zmluva o opatere alebo úschove. Organizátor podujatia je povinný hotelu zaplatiť skladné a škodu vzniknutú nahromadením zanechaných predmetov. Povinnosť náhrady škody tým nie je dotknutá.

 

Článok VIII - Zrušenie zmluvy o poskytovaní služieb, storno podmienky, refundácia

 1. V prípade, že zmluvu o poskytovaní služieb zruší pred ich poskytnutím Používateľ, má Poskytovateľ právo požadovať od Používateľa storno poplatok, ako zmluvnú pokutu za zrušenie Zmluvy o poskytovaní služieb pred ich poskytnutím.
 2. Výška storno poplatku závisí od storno lehoty. Storno lehota začína plynúť dňom doručenia písomného oznámenia o zrušení Zmluvy o poskytovaní služieb pred ich poskytnutím Poskytovateľovi, a zároveň dňom písomného potvrdenia Poskytovateľa, že oznámenie Používateľa o zrušení zmluvy o poskytovaní služieb pred ich poskytnutím obdržal a zaregistroval.
 3. Poskytovateľ má právo od Používateľa požadovať storno poplatky v nasledovnej výške:
  - pri storne objednávky 43 a viac dní pred čerpaním služieb 0 % z ceny objednaných služieb
  - pri storne objednávky 42 až 28 dní pred čerpaním služieb 30 % z ceny objednaných služieb
  - pri storne objednávky 27 až 14 dní pred čerpaním služieb 50 % z ceny objednaných služieb
  - pri storne objednávky 13 až 7 dní pred čerpaním služieb 80 % z ceny objednaných služieb
  - pri storne objednávky 6 až 1 dní pred čerpaním služieb 90 % z ceny objednaných služieb
 4. - pri storne objednávky v deň čerpania služieb 100 % z ceny objednaných služieb
 5. Bez ohľadu na spôsob úhrady rezervovaných služieb zo strany Používateľa, spôsob refundácie, ak má na ňu Používateľ nárok v zmysle týchto obchodných podmienok, je vykonaný bankovým prevodom z účtu poskytovateľa služieb alebo v prípade individuálneho dojednania medzi Používateľom a Poskytovateľom formou poskytnutia bezplatných služieb v cene zodpovedajúcej refundovaným nárokom Používateľa. Celková výška refundovaných služieb v mene EUR bude ponížená o všetky náklady spojené s pôvodnou úhradou Používateľa (bankové poplatky, poplatky za služby pri platbách kartou, iné poplatky spojené s úhradou).

Článok IX – Ochrana osobných údajov - Informačná povinnosť prevádzkovateľa
podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“).

 1. Prevádzkovateľ
  MUDr. Juraj Sninský - DIXON RESORT
  974 01 Banská Bystrica
  IČO: 17 840 775     (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“)
 1. Dotknuté osoby sa môžu obracať so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov naGabrielu Vilhanovú, a to písomnou formou alebo osobne na adrese:
  Hotel Dixon****, Švermova 32, 974 01 Banská Bystrica, v čase od 9:00 hod. do 12:00 hod. počas pracovného týždňa, tel. kontakt +421 911 712 014, e-mail: recepcia@dixon.sk  (ďalej len ako „Zodpovedná osoba“)
 1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na tieto účely:
  1. Marketingové zasielanie newsletterov na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa (priamy marketing).
  2. Spracúvanie osobných údajov s cieľom poskytovania ubytovania na základe osobitných zákonov.
  3. Uzatváranie kúpnej zmluvy na diaľku prostredníctvom e-shopu prevádzkovateľa.
  4. Monitoring verejne prístupných priestorov za účelom ochrany majetku, verejného poriadku, života a zdravia osôb a odhaľovania kriminality
 1. Doba spracúvania osobných údajov na jednotlivé účely je určená v rozsahu:
  1. 10 rokov na spracúvanie osobných údajov na marketingové účely podľa čl. IX ods. 3 písm. a),
  2. 10 rokov na spracúvanie osobných údajov s cieľom poskytovania ubytovania na účely podľa čl. IX. ods. 3 písm. b),
  3. 5 rokov odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy podľa čl. IX. ods. 3 písm. c).
  4. 14 dní odo dňa vyhotovenia záznamu podľa čl. IX. ods. 3 písm. d).
 1. Získané osobné údaje v celom rozsahu bude spracúvať prevádzkovateľ
 1. Spracúvanie osobných údajov podľa čl. IX. ods. 3 písm. b) je zákonnou požiadavkou. Bez udeleného súhlasu nie je možné spracúvať osobné údaje hostí, a teda nie je možné ani ubytovať hosťa.
 1. Spracúvanie osobných údajov podľa čl. IX. ods. 3 písm. c) je potrebné na uzatvorenie zmluvy. V prípade, že dotknutá osoba neposkytne svoje osobné údaje, nie je možné uzatvoriť kúpnu zmluvu.
 1. Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim údajom. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ prevádzkovateľ tieto údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov dotknutej osoby.
 1. Vystavenie prvej kópie podľa čl. IX. ods. 8 je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré osoba požiada, bude prevádzkovateľ účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom, ktoré mu s vystavením kópie vzniknú. Pokiaľ osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob.
 1. Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej prevádzkovateľ eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba požiada.
 1. Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, za predpokladu, že:
  1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
  2. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,
  3. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa čl. IX ods. 18,
  4. osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
  5. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
  6. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov.
 1. Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné:
  1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
  2. na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
  3. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
  4. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
  5. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
 1. Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť dotknutej osoby je dôvodná.
 1. Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:
  1. napadne správnosť osobných údajov námietkou podľa čl. IX. ods. 18, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
  2. spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia;
  3. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
  4. dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
 1. Pokiaľ dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, prevádzkovateľ nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, bez súhlasu dotknutej osoby.
 1. Dotknutá osoba bude prevádzkovateľom informovaná, pokiaľ bude obmedzenie spracúvania týchto údajov zrušené.
 1. Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.
 1. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Dotknutá osoba môže namietať spracúvanie jej osobných údajov na základe:
  1. právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa,
  2. spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu,
  3. spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely.
 1. Pokiaľ dotknutá osoba namietne spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu podľa čl. IX. ods. 18 písm. b), jej osobné údaje prevádzkovateľ nemôže ďalej spracúvať.
 1. Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.
 1. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ bolo spracúvanie osobných údajov založené na tomto právnom titule.
 1. Dotknutá osoba svoj súhlas odvolá kontaktovaním zodpovednej osoby so svojou požiadavkou akýmkoľvek zvoleným spôsobom.
 1. Zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu však nie je jeho odvolaním dotknutá.
 1. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov.

 

 1. Naše webové stránky môžu obsahovať tzv. Plug–iny sociálnej siete facebook.com, ktorej prevádzkovateľom je Facebook Inc, 1601 S. CaliforniaAve, PaloAlto, CA 94304, USA („FACEBOOK“). Takéto plug-in moduly predstavujú najmä Facebook tlačidlá ako „Like“ alebo „Páči sa mi“. Ak máte prístup na naše internetové stránky, ktoré sú vybavené takýmito modulmi plug-in, Váš internetový prehliadač vykoná priame pripojenie k serveru sociálnej siete Facebook a modul plug-in sa zobrazí na obrazovke prostredníctvom oznámenia vo Vašom prehliadači. Plug-in bude informovať server Facebook, ktoré z našich internetových stránok ste navštívili. Ak ste členom siete Facebook a ste prihlásený na užívateľskom účte Facebook pri návšteve našej internetovej stránky, Facebook prepojí túto informáciu s Vaším užívateľským účtom na sieti Facebook. Využitie niektorej z plug-in funkcií (napr. kliknutie na „Like“ tlačidlo, uvedenie komentára), rovnako prepojí túto informáciu s Vašim užívateľským účtom na sieti Facebook. Ďalšie informácie o zbere a využívaní údajov sociálnou sieťou Facebook a o právach a možnostiach ochrany Vašich osobných údajov máte k dispozícii na adrese siete Facebook http://www.facebook.com/policy.php. Prepojenie Vášho užívateľského účtu na sociálnej sieti Facebook s návštevou našej internetovej stránky na Facebooku môžete prerušiť, ak sa odhlásite z užívateľského účtu na sociálnej sieti Facebook pred návštevou našich internetových stránok.

 

 

Článok XI - Záverečné ustanovenia

 1. Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči Používateľovi a Objednávateľovi dňom použitia služieb internetových stránok www.dixonresort.sk Používateľom alebo Objednávateľom, resp. dňom objednania služieb priamo u Poskytovateľa.
 2. Obchodné podmienky upravuje, vydáva a mení výhradne Poskytovateľ.
 3. Používateľ, resp. Objednávateľ vyhlasuje, že si Obchodné podmienky prečítal a na znak súhlasu s ich obsahom vyplňuje a zasiela, resp. doručujerezervačný formulár a/alebo kontaktný formulár a / alebo e-mail s cieľom využiť služby Poskytovateľa, uvedené na internetových stránkach www.dixonresort.sk
TOP VIRTUÁLNA PREHLIADKA