Ochrana osobných údajov

1. Všeobecné ustanovenia

MUDr. Juraj Sninský - Dixon Resort, Švermova 32, 974 04 Banská Bystrica, ďalej len prevádzka Dixon Resort, rešpektuje Vaše právo na súkromie a súkromie každej osoby, ktorá navštívi hotel, alebo použije našu internetovú stránku. Spoločnosť Dixon Resort zhromažďuje, spracováva a používa osobné údaje v súlade
s príslušnými predpismi Slovenskej republiky, robí všetko, čo je potrebné aby zabezpečila súlad s týmito
právnymi predpismi. Zaviedli sme všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie a uchovávanie Vašich osobných údajov, ktoré nám sprostredkujete.

2. Zber, využívanie a spracovanie osobných údajov

Spoločnosť Dixon Resort zbiera len tie osobné údaje, ku ktorých spracovaniu a využívaniu dá klient svoj dobrovoľný súhlas Pokiaľ nám dobrovoľne poskytnete osobné údaje, nepoužijeme ich, nespracujeme ich, ani ich neprevedieme nad rámec obmedzení právnych predpisov alebo nad rámec Vami určený vo Vašom súhlasnom prehlásení. Vaše údaje spracúvame pri využívaní elektronickej komunikácie s Vami, na priamy marketing či na evidenciu v našom programe stálych hostí . Tieto údaje sú potrebné na poskytnutie našich služieb Vám, na zaradenie do súťaží, v poštovom styku s Vami, alebo podávaní informácií o pripravovaných podujatiach a akciách Dixon Resort. Vaše osobné údaje poskytneme tretej osobe výhradne vtedy, ak k tomu budeme nútení súdnym rozhodnutím alebo iným rozhodnutím verejnej moci.

3. Bezpečnosť

Dixon Resort uchováva Vaše údaje v bezpečí a prístup k osobným údajom majú len oprávnené a poučené osoby našej spoločnosti. Zabezpečujeme bezpečné IT prostredie a máme prijaté potrebné opatrenia na zamedzenie úniku osobných údajov, ktoré získame a spracúvame.

4. Osobné údaje detí

Spoločnosť Dixon Resort nemieni získavať osobné údaje detí mladších ako 14 rokov.

5. Vaše návrhy/pripomienky,Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov

Spoločnosť Dixon Resort zlikviduje uchovávané údaje po uplynutí doby určenej zákonom, udeleným súhlasom alebo ak ich už nebude potrebovať. Samozrejme, kedykoľvek môžete požiadať o likvidáciu Vašich údajov. Ste oprávnený kedykoľvek odvolať Váš súhlas na spracovanie alebo využívanie Vašich osobných údajov s účinkami do budúcnosti. V týchto prípadoch, alebo ak máte akékoľvek iné návrhy v súvislosti s Vašimi osobnými údajmi, prosíme, pošlite nám e-mail alebo list na adresu: Dixon Resort, Marketingové oddelenie, Švermova 32, 974 04 Banská Bystrica , alebo email marketing@dixonresort.sk. Zároveň nás prosím kontaktujte uvedenou cestou, ak chcete zistiť, či sme Vaše údaje uchovali, a ak áno, aké. Vynasnažíme sa Vaše požiadavky vybaviť obratom.

6. Sociálna sieť Facebook

Naše webové stránky môžu obsahovať tzv. Plug-iny sociálnej siete facebook.com, ktorej prevádzkovateľom je Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Takéto plug-in moduly predstavujú najmä Facebook tlačidlá ako "Like" alebo "Páči sa mi". Ak máte prístup na naše internetové stránky, ktoré sú vybavené takýmito modulmi plug-in, Váš internetový prehliadač vykoná priame pripojenie k serveru sociálnej siete Facebook a modul plug-in sa zobrazí na obrazovke prostredníctvom oznámenia vo vašom prehliadači. Plug-in bude informovať server Facebook, ktoré z našich internetových stránok ste navštívili. Ak ste členom siete Facebook a ste prihlásený na užívateľskom účte Facebook pri návšteve našej internetovej stránky, Facebook prepojí túto informáciu s Vaším užívateľským účtom na sieti Facebook. Využitie niektorej z plug-in funkcií (napr. kliknutie na "Like" tlačidlo, uvedenie komentára), rovnako prepojí túto informáciu s Vaším užívateľským účtom na sieti Facebook. Ďalšie informácie o zbere a využívaní údajov sociálnou sieťou Facebook a o právach a možnostiach ochrany Vašich osobných údajov máte k dispozícii na adrese siete Facebook http://www.facebook.com/policy.php. Prepojenie Vášho užívateľského účtu na sociálnej sieti Facebook s návštevou našej internetovej stránky na Facebooku môžete prerušiť ak sa odhlásite z užívateľského účtu na sociálnej sieti Facebook pred návštevou našich internetových stránok.

TOP VIRTUÁLNA PREHLIADKA